Zindywidualizowana ścieżka

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

>> szkolna procedura <<

>> wniosek rodzica do Dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania indywidualnego dla dziecka <<

 

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia lub lekcje, które są realizowane:

  • wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym *!

oraz

  • indywidualnie z uczniem.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w lub szkole.

 

Szczegóły zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594).

 

*! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - dla ucznia, który uzyskał opinię o potrzebie zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie ma możliwości zorganizowania nauczania wskazanych w opinii przedmiotów w domu. Dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne.