Nauczanie indywidualne

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, wydaje zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej.

>> szkolna procedura <<

>> wniosek rodzica do Dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania indywidualnego dla dziecka <<

 

Tą formą nauczania obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, na czas określony wskazany w orzeczeniu - dlatego:

1) Nauczanie indywidualne prowadzone jest w miejscu pobytu ucznia, w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie nauczyciela z dzieckiem lub uczniem. *!

2) Na wniosek rodzica lekcje mogą odbywać się w formie zdalnej, jednak tylko wtedy, gdy takie zalecenie zawarte jest w orzeczeniu.

3) Zakres i czas nauczania indywidualnego lub przygotowania przedszkolnego Dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym - Urzędem Miasta w Mosinie. Przyjmuje się następujący tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych: 

  • dla przygotowania przedszkolnego: od 4 do 6 godzin (w ciągu co najmniej 2 dni),
  • dla uczniów klas I-III: od 6 do 8 godzin (w ciągu co najmniej 2 dni),
  • dla uczniów klas IV-VI: od 8 do 10 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni),
  • dla uczniów klas VII i VIII: od 10 do 12 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni).

Poza tymi godzinami, dodatkowo, uczniowie uczestniczą np. w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne - dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia. W sytuacji wyjątkowej, Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści, stosownie do możliwości ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia.

 

Szczegółowe zasady ujęte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616, z 2020 r. poz. 1537 oraz z 2021 r. poz. 1571).

 

*! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - dla ucznia, który uzyskał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nie ma możliwości zorganizowania tego nauczania na terenie szkoły. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć z klasą, organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.