Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb stosowane jest u ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii,
 • nieposiadającego ww. orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

 

Zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele uwzględniają trudności związane z występującym u ucznia zaburzeniem lub dysfunkcją  - na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu lub opinii - i  dostosowują sposób przeprowadzania go przez wymagania programowe. Pozwala to wyrównać szanse edukacyjne uczniów oraz zapobiegać wystąpieniu u nich wtórnych zaburzeń sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Dostosowanie dotyczy najczęściej:

 • czasu nabywania wiedzy i umiejętności przez ucznia np. dłuższego czasu na opanowanie jakiejś partii materiału
 • sposobu nabywania wiedzy i umiejętności przez ucznia np. możliwie najlepiej dopasowanego do stylu uczenia się przez dziecko 

oraz 

 • sprawdzania nabytej przez ucznia wiedzy i umiejętności np. inaczej niż cała klasa, w sposób preferowany przez dziecko. 

 

Dostosowuje się różne obszary uczenia się:

 • przestrzeń uczenia się np. zmiana miejsca dziecka w sali - daleko od okna, pierwsza ławka, zredukowanie ilości czynników rozpraszających wzrokowo, słuchowo, ruchowo itp.
 • formy wprowadzania nowych treści i ich utrwalania np. ustnej, pisemnej, obrazowej, multimedialnej, ruchowej, lub może też dotyczyć doboru uczniów, łączenia ich w grupy, współpracę grup, rodzaju zajęć itp.
 • metody nauczania, wykorzystujące ww. formy np. podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne, z wykorzystaniem komputera, multimediów itd.

a także – dla niektórych uczniów *!

 • wymagania edukacyjne np. ogranicza się ilościowo i / lub jakościowo zakres wymaganych od ucznia wiadomości i umiejętności do tych najważniejszych, podstawowych, lecz nadal niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej

lub

 • ocenianie postępów oraz poziomu osiągnięcia celów np. stosuje się elementy oceniania kształtującego, w większym stopniu podkreśla się zaangażowanie ucznia lub do oceny prac kontrolnych stosuje się inną skalę procentową 

 

Szczegóły zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 26 lutego 2019 r.).

.

*! wyłącznie na podstawie odpowiedniego zapisu w opinii z poradni pedagogicznej