Uczeń z Pasją


Miasto Poznań wspólnie z Partnerem - Narodowym Forum Doradztwa Kariery realizuje projekt „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 uczniów w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

Projekt został opracowany na podstawie diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół i odpowiada na następujące problemy:

  1. niskie kompetycje kluczowe przejawiające się niskimi wynikami egzaminów gimnazjalnych z co najmniej jednego przedmiotu.
  2. problemy w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej.
  3. niedostateczne kompetencje kadry w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przedmiotowych, rozwojowych i pracy z uczniami zdolnymi i z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. niedostateczny poziom wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych tych szkół.

W ramach projektu przewidziano do realizacji zadania:

  1. KLASA z pasją, czyli wyposażenie pracowni szkolnych
  2. UCZEŃ z pasją, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów
  3. NAUCZANIE z pasją, czyli indywidualizacja pracy z uczniami
  4. NAUCZYCIEL z pasją, czyli wsparcie kadry pedagogicznej
  5. Doradztwo KARIER - doradztwo zawodowe dla uczniów

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.11.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 309 386,00 zł

Zapraszamy na stronę projektu