Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin

 

A. W związku z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  Pani/Pana  dziecka  informujemy  - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  z 04.05.2016  r.,  Nr  119,  s.  1),  zwanego  dalej  w skrócie „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana      oraz      Pani/Pana  dziecka     jest:  Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Sebastiana Łabowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie  danych osobowych  Pani/Pana  oraz Pani/Pana  dziecka odbywa  się  w  celu  załatwienia sprawy  objętej  wnioskiem  (formularzem,  pismem)  w  związku  z  realizacją  celów  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z  przepisów  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo oświatowe;  ustawy  z  dnia  07.09.1991  r.  o systemie  oświaty;  ustawy  z  dnia  15.04.2011  r.  o  systemie  informacji  oświatowej;  ustawy  z  dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym; 

2.2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. Podając dane dodatkowe   (nieobowiązkowe)  traktujemy Pani/Pana   zachowanie  jako   wyraźne działanie  potwierdzające,  że  wyraża  Pani/Pan  zgodę,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit  a)  RODO,  na  ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem : 

 1. podmiotów uprawnionych do  ich  przetwarzania  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  szczególności organów ścigania, organów kontrolnych, organów systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ.  
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym  zapewniających  obsługę  informatyczną, prawną  księgową,  ochronę  osób  i  mienia  lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe Pani/Pana   oraz   Pani/Pana   dziecka   będą przechowywane   jedynie   w   okresie niezbędnym  do  spełnienia  celu,  dla  którego  zostały zebrane  lub  w  okresie  wskazanym  przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu,  dla  którego  dane  osobowe  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  zostały  zebrane, mogą  one  być  przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych, 
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy  bowiem  zarówno  od  przesłanek  prawnych  uprawniających  do  przetwarzania  danych,  jak  i często – sposobów ich gromadzenia.   

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. W stosunku do  danych  osobowych,  które  są  nieobowiązkowe,  a  które  zostały  przez  Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  lub  Pani/Pana  dziecka  narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych  osobowych może  stanowić  wymóg  ustawowy,  umowny  bądź  być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.  
 2. Jeśli nie poda  Pan/Pani  danych  wymaganych  ustawą,  Administrator  nie  będzie  mógł  zrealizować wynikającego  z  ustawy  obowiązku,  co  może  skutkować brakiem  możliwości  realizacji  Pani/Pana sprawyobjętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
 3. W przypadku, gdy  będzie  istniał  wymóg  umowny,  a  nie  poda  Pani/Pan  swoich  danych,  nie  będzie możliwości wykonania takiej umowy. 
 4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych  dodatkowych (nieobowiązkowych), w  zakresie  nie  wynikającym  z przepisów prawa, jest dobrowolne.  

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. 

 

B. Jeżeli dane osobowe  nie  zostały  pozyskane  bezpośrednio  od  Pani/Pana  a  zostały  wskazane  w niniejszym wniosku (formularzu, piśmie) - zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy nadto, iż: 

I. KATEGORIE DANYCH.

W  zależności  od  załatwianej  sprawy  będziemy  przetwarzać  między  innymi  następujące  kategorie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres do doręczeń), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane o  osiąganych  dochodach,  dane  o  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim.  Kategorie  danych  będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana  dane  osobowe  pochodzić  będą  od  osób  występujących  z  żądaniem  załatwienia  sprawy objętej niniejszym wnioskiem (formularzem, pismem), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji rządowej, bądź samorządowej.