Kalendarz roku szkolnego

2023 / 2024

Uroczysta inauguracja roku szkolnego: 4 IX 2023

Przerwa zimowa: 23 XII 2023 - 1 I 2024                             

Ferie zimowe: 12 - 25 II 2024

Rekolekcje: 25-26-27 III 2024

Przerwa wiosenna: 28 III - 2 IV 2024

Sprawdzian po klasie 8: 14-15-16 V 2024

Zakończenie roku szkolnego, wręczenie świadectw: 21 VI 2024

 

Dni wolne od nauki

   2 XI 2023 - odpracowane festynem 16 IX - WOLNE - nie ma zajęć opiekuńczych

   3 XI 2023 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze w SP w Rogalinie *

   2 V 2024 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze w SP w Rogalinie (+ dzieci ze świetlicy z Rogalinka) *

   14-15 V 2024 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze w SP w Rogalinku *

   16 V 2024 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze w SP w Rogalinie (+ dzieci ze świetlicy z Rogalinka) *

   17 V 2024 - Dzień Patrona - obchody wg podanego planu, zmienione godziny autobusów szkolnych

   31 V 2024 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze w SP w Rogalinie (+ dzieci ze świetlicy z Rogalinka) *

* nie ma dowozów, opieka świetlicowa, dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców,

organizowana jest wspólnie ze szkołą w Rogalinku

Spotkania:

w I półroczu:    

6 IX 2023 zebranie          12 X 2023 drzwi otwarte          23 XI 2023 zebranie            

w II półroczu:   

18 I 2024 drzwi otwarte     14 III 2024 drzwi otwarte            

25 IV 2024 drzwi otwarte + zebranie rodziców ucz. kl. 8         23 V 2024 zebranie

 

Podczas drzwi otwartych - w godzinach 18:00 - 20:00 - można skonsultować się ze wszystkimi nauczycielami.

Dyżur Dyrektora szkoły odbywa się każdorazowo w godzinach zebrań oraz drzwi otwartych.

 

Ważne terminy:

do 11 XII 2023 - podanie zagrożeń oceną niedostateczną (przez LIBRUS)

do 22 XII 2023 - podanie przewidywanych ocen śródrocznych

do 10 I 2024 - wystawienie ocen śródrocznych

od 15 I 2024 - zmiana planu lekcji

do 13 V 2024 - podanie zagrożeń oceną niedostateczną (przez LIBRUS)

do 3 VI 2024 - podanie przewidywanych ocen końcoworocznych

do 14 VI 2024 - wystawienie ocen końcoworocznych

Uwaga: należy zapoznać się również z terminami dot. uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana, określonymi w Statucie