Innowacja pedagogiczna organizacyjno - metodyczna

- realizowana w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego  w Rogalinie w roku szkolnym 2019/2020

Umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.  Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzenie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego i algebraicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.

Innowacja „Z kodowaniem za pan brat” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym "Uczymy dzieci programować", zdobyte w nim  doświadczenia oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.

Podstawowym celem innowacyjnego działania jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla klasy Ia oraz IIIa po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu dla każdej klasy.

 

Na zajęciach pracujemy z wykorzystaniem następujących narzędzi:

- mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie” - programowanie bez komputera, przy użyciu dodatkowych pomocy takich jak: krążki, kolorowe kubeczki, klocki, szarfy gimnastyczne, kolorowe kartki. Przy wykorzystaniu tych narzędzi następuje wspomaganie mowy, rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, nauka czytania i pisania, doskonalenie orientacji przestrzennej,

- PixBlocks - aplikacja do nauki programowania-przyswajanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych poprzez zabawę. Platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość np. tworzenia gier. To najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego.

- Scratch Junior - aplikacja pozwalająca na tworzenie animacji oraz nieskomplikowanych gier. Dzieci układają z kolorowych bloczków prosty kod, który sprawia, że wesołe postaci poruszają się, wydają dźwięki, znikają.

- tablica multimedialna (wirtualna mata do kodowania).

 

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

  1. a) uczniowie:

-eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,

-chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,

-bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii,

  1. b) nauczyciele:

-chętnie sięgają po narzędzia Tik w swojej pracy,

-poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje

  1. c) rodzice:

-rozwijają kreatywność u dzieci,

-poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci,

  1. c) placówka:

-wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno-metodyczne,

-poszerzenie oferty edukacyjnej.