Kształcenie specjalne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Organizuje się je w integracji z uczniami pełnosprawnymi i może być prowadzone w formie nauki w: 

  • szkołach ogólnodostępnych,
  • szkołach lub oddziałach integracyjnych,
  • szkołach lub oddziałach specjalnych.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub program nauczania szkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Ucznia może wspomagać osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela (na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu).

Odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwiają uczniom:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odpowiednich przepisach,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szczegółowy opis zawarty jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)