Pomoc pp

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: 

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

Jej celem jest:

 • wspieranie potencjału rozwojowego ucznia,
 • stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia ucznia taką pomocą w szkole wynika między innymi z:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy pp w szkole jest dobrowolne *! i nieodpłatne.

Pomocy pp w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni).

W szkole pomoc pp jest udzielana UCZNIOM w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także na przykład w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia lub realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów.

W szkole pomoc pp jest udzielana RODZICOM uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści: 

 • prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, czy szczególnych uzdolnień,
 • współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, w tym między innymi poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspierają się wzajemnie w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • oceniają efektywność pomocy pp i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia,
 • rozpoznają sytuację i warunki środowiska domowego, które determinują to, jak uczeń funkcjonuje.

 

Jeśli udzielana uczniowi pomoc pp nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

Pomoc pp w szkole może być udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach [Dz. U. poz. 532, z 2017 r. poz. 1643 oraz z 2019 r. poz. 322] oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającego ww. [Dz.U. poz 1593 z 2022 r.])

 

*! objęcie ucznia pomocą jest możliwe tylko wtedy gdy jego rodzic wyraził na to zgodę - taką pisemną deklarację (elektroniczną - przez Librusa) składa się najczęściej na początku każdego roku szkolnego u wychowawcy klasy, jednak można też wyrazić lub cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie uczęszczania dziecka do szkoły