Najpiękniejsza kartka świąteczna (grudzień 2019)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu:

Cel Konkursu:

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV- VIII
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana na kartonie o dowolnym formacie i dowolną techniką.
 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 Warunki Konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) klasy 0- III
 3. b) klasy IV-VIII
 4. Ostateczny termin PRZYNOSZENIA PRAC UPŁYWA DNIA 13. 12. 2019. Prace przynosimy do sali nr 2.
 5. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Przewidujemy również wyróżnienia, drobne upominki.

 

Agnieszka Jankowska, Ewa Cebulska