Portret Świętego Mikołaja (grudzień 2019)

Zapraszam do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu:

Cel Konkursu:
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uwrażliwianie dzieci na tradycje.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Praca powinna być podpisana: nazwisko, imię, klasa.
4. Wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, itp., itd.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) I kategoria wiekowa : wyłaniamy zwycięzcę: I, II i III miejsce z klas 0- III
2. Ostateczny termin PRZYNOSZENIA PRAC UPŁYWA DNIA 13.12.2019. Prace przynosimy do sali nr 3
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
Przewidujemy również wyróżnienia, drobne upominki.

Olga Miężał