Konkurs plastyczny "Barwy jesieni" (do 11 października 2019)

Regulamin konkursu

Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV- VIII
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy 0- III
b) klasy IV-VIII
2. Ostateczny termin PRZYNOSZENIA PRAC UPŁYWA DNIA 11. 10. 2019. Prace przynosimy do sali nr 1
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
   Przewidujemy również wyróżnienia, drobne upominki.

Organizatorzy: O. Kiepas - Graclik, K. Wudarczak - Słowińska