Uzupełnienie Statutu - WSO od 25 marca 2020r. na czas nauczania zdalnego

 1. Przewidziane formy kontaktu uczeń/rodzic-nauczyciel/szkoła w godzinach 8:00 - 15:00 :
 • platforma Librus,
 • komunikator Zoom,
 • rozmowa telefoniczna,
 • kontakt mailowy.
 1. Tygodniowy rozkład zajęć
 • jest zapisany w Librusie (Organizacja - Plan lekcji),
 • zaplanowane lekcje online wpisywane są przez nauczycieli z wyprzedzeniem do Terminarza w Librusie,
 • nauczyciel przekazuje uczniom polecenia i materiały do pracy zdalnej w dniu zajęć, najpóźniej o godzinie, na którą zaplanowana jest lekcja z danego przedmiotu przez:

a) wiadomości - zadania, polegające na samodzielnej pracy zdalnej ucznia, które nie wiążą się z obowiązkiem odesłania do nauczyciela pliku z rozwiązaniem,

b) moduł Zadania domowe - zadania, polegające na samodzielnej pracy ucznia, które wiążą się z obowiązkiem odesłania do nauczyciela pliku z rozwiązaniem w określonym terminie, wyświetlonym przy zadaniu.

 1. Uczeń zobowiązany jest do:
 • systematycznego kontrolowania informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły i nauczyciela przez Librusa,
 • wykonywania poleceń według instrukcji podanych przez nauczyciela,
 • dotrzymywania ustalonych terminów realizacji powierzonych zadań,
 • korzystania z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu lub innych pomocy wskazanych przez nauczyciela przedmiotu,
 • szybkiego kontaktowania się z nauczycielem w przypadku problemów z przekazem informacji, problemów ze zrozumieniem materiału lub wykonaniem zadania.
 1. Zasady odnotowywania frekwencji ucznia
 • potwierdzenie obecności ucznia odnotowuje się w zależności od formy realizowanej nauki zdalnej:

a) lekcja online - uczeń obecny to uczeń, który uczestniczy w lekcji na żywo przez komunikator Zoom - jest widziany i słyszany przez nauczyciela,

b) wykonanie i odesłanie rozwiązania zadania poleconego przez nauczyciela - uczeń obecny to uczeń, który w ustalonym przez nauczyciela czasie załączył plik w kategorii Zadanie domowe w Librusie,

c) wykonanie zadania, polegającego na samodzielnej pracy zdalnej ucznia, bez polecenia odesłania pliku z rozwiązaniem - uczeń obecny to taki, dla którego system Librus wyświetla wiadomość jako odczytaną,

 • wychowawca powinien niezwłocznie przez Librusa uzyskiwać od rodzica informacje o chorobie (lub innej niedyspozycji ucznia), która uniemożliwia udział dziecka w nauce na odległość.
 1. Zasady oceniania
 • ocenie podlegają aktywności ucznia:

a) zarejestrowane online (np. odpowiedź podczas lekcji na żywo, test przeprowadzony zdalnie itp.)

b) przesłane w terminie określonym przez nauczyciela,

 

w zależności od rodzaju tej aktywności - zgodnie z zasadami ustalonymi na początku roku szkolnego w przedmiotowym systemie oceniania (PSO),

 

 • uczeń ma prawo poprawić uzyskaną ocenę na zasadach zawartych w PSO,
 • uczeń z opinią PPP jest oceniany zgodnie z zaleceniami w niej zapisanymi,
 • do oceny rocznej wliczane są wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w czasie roku szkolnego.

 

 1. Wyświetlanie się w dzienniku elektronicznym Librus jako odczytanej wiadomości z niniejszym uzupełnieniem Statutu - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią ucznia i rodzica.

 

 

Zapisy wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia

przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

25 marca 2020 r.